importScripts('https://cdn.autoads.asia/PushNotification/NovaonAutoAdsSDKWorker.js');

Thành lập doanh nghiệp

        * Lưu ý: Các mục số 2, 3, 4, 5 Khách hàng sẽ thanh toán phí cho Nhà cung cấp các dịch vụ này

1.    Kế toán thuế Hạ Long hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập công ty

  • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
  • Tư vấn về mức vốn điều lệ.
  • Tư vấn về địa chỉ công ty, doanh nghiệp.
  • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức công ty.

2.     Kế toán thuế Hạ Long hỗ trợ tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp

  • Tư vấn thành lập công ty cổ phần.
  • Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên.
  • Tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3.     Kế toán thuế Hạ Long sẽ đại diện quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan hành chính nhà nước